Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մադաթեան Պետրոս (Սէյեադ)
Title: Զանազան երգք Պ. Պետրոսի Տ. Յովսէփեան Մադաթեանց Շամախեցւոյ Սէյեադ մականուանելոյ
Publisher (standardized): տպ. Վլադիմիր Գոթիեի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Վօլդէմարայ Գօթիէ
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկուա
Year of Publication: 1857
Notes: Յօգուտ ազգի Ի լոյս ընծայեաց Ոսկան Տ. Գէորգեան Յովհաննիսեանց Երեւանեցի:
Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Ա:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկի և տիտղոսաթերթի վրա՝ զարդանկար:
Տպակից է` Զանազան երգք. Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Ա (1855); Զանազան երգք պարոն Յովհաննիսի Կարապետեան Աշըգ Շիրին մականուանելոյ (1856); Զանազան երգք պարոն Յովհաննիսի Շահրամանեանց Նիրանի մականուանելոյ (1856); Երկասիրութիւնք ազգային երգչաց. Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Դ (1858); Զանազան երգք. Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Բ (1859); Երկասիրութիւնք ազգային երգչաց. Նոր քնար Հայաստանի, տետրակ Ե (1859) գրքերին:
Շարվ. 14,5x8 սմ։
87 էջ։
File size: 12,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լազ-380
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia