Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Երգարան որ կը պարունակէ Դաւթի սաղմոսները եւ հոգեւոր երգեր
Publisher (standardized): տպ. Ա. Պ. Չըրչիլի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ա. Պ. Չըրչըլի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1857
Notes: Երկրորդ տիպ:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի:
Շարվ. 10x5 սմ։
1 չհ., 295 էջ:
File size: 23,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 30005-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia