Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1875 թուականին Քրիստոսի եւ ըստ բուն թուականին հայոց 4367 եւ տօմարական թուականին ազգիս ՌՅԻԴ-1324
Publisher (standardized): տպ. Գ. Զարդարյանի
Publisher (as it is on book): Գործարան Զարդարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1874
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ Դ. վեհափառ կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց, Հրամանաւ Տ. Ներսէսի սրբազան արքեպիսկոպոսի բարձրաշնորհ պատրիարքի Կ. Պօլսոյ: Յօրինեալ Յերեմիայ քահանայէ Խաս-գիւղի: Գործարան Զարդարեան:
Շարվ.` 11x6 սմ։
206 չհ. էջ։
File size: 46,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia