Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Այվազեան, Գաբրիէլ
Title: Առակներ Խրիմու հայոց լեզուովը շարադրուած
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): С.- Петербургь
Year of Publication: 1872
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է տիտղոսատից: Տպագրության վայրի և թվականի տվյալը վերցված է տիտղոսատի դարձերեսից: Հեղինակը նշված է առաջաբանում:
Տպակից է՝ Աշխարհաբառ հայ լեզուն (1880); Ոսկի ձկնիկ (1884); Չափաբերականք (1884); Վանգոյժ (1877, 15 էջ); Շարականք Հայ Ս. եկեղեցւոյ (1902) գրքերին:
Շարվ. 16x10 սմ։
31 էջ։
File size: 4,67 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia