փակիր գրադարանի այս բաժինը Գեւորգ Օպոզեան
Դիտել փաստաթուղթը Հիքեայէի Մելիք շահ իլէ Կիւլլիւ Հանըմ թիւրքիւլէրի իլէ պէրապէր