Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Քէչիեան, Տիգրան
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1880 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4372 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԻԹ-1329
Publisher (standardized): տպ. Գևորգ Զարդարյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Զարդարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1879
Notes: Յօրինեաց Տիգրան Գ. Քէչիեան Կեսարացի: Շապիկը զարդափակ, վրան՝ Օրացոյց Հայոց եւ գուշակութիւնք օդոց 1880 նահանջ թուականին Քրիստոսի:
Շարվ.` 8,5x4,5 սմ։
80 չհ. գծափակ, 80 էջ։
File size: 11,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia