Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Գրիգորեան, Էմին
Title: Թռչնիկ
Publisher (standardized): տպ. Զաքարիա Գևորգյան Հակոբյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Զաքարիայ Գ. Յակոբեանց
Place (standardized): Երևան
Place (as it is on book): Երեւան
Year of Publication: 1876
Notes: Զանազան բանաստեղծութիւններ եւ ամենանոր երգեր: Աշխատասիրութիւն Էմինայ Տէր Գրիգորեանց: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ. 10,5x7 սմ։
VI, 3 չհ., (10-120), Դ գծափակ էջ։
File size: 17,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 2134-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia