Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սաֆի-Սատիր (Տեր-Սարգսեան Արտակ Պարզեանց)
Title: Բողբոջ: Գ. 1
Publisher (standardized): տպ. Աբգար Գուլամիրյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ա.Ա. Գուլամիրեանց
Place (standardized): Երևան
Place (as it is on book): Երեւան
Year of Publication: 1890
Notes: (Արտակ Տէր-Սարգսեան Պարզեանց): I գրքոյկ: Բանաստեղծութիւններ: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ, վրան զարդանկար:
Շարվ.` 13x7 սմ։
27 գծափակ էջ ։
File size: 3,57 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library