Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Պատգամախօս
Publisher (standardized): տպ. Զաքարիա Գ. Հակոբյանցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Զաքարիայի Գ. Յակովբեանց
Place (standardized): Երևան
Place (as it is on book): Երեւան
Year of Publication: 1877
Notes: Մասն երկրորդ: Զանազան գուշակութիւններ ժողոված քաղդէական, աստղաբաշխական, ֆիզիքական եւ դիւթական տպագրեալ գրքերից: «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ.» մատենագիտության մեջ գիրքը նկարագրվել է «Զանազան գուշակութիւններ ժողոված քաղդէական....» վերնագրով: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Տպակից է՝ Պատգամախօս: Մասն 1 (1877) գրքին:
Շարվ.` 13,5x8 սմ։
1 չհ., (115-296), 2 չհ. էջ։
File size: 27,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia