Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կոստանդեան Գալուստ
Title: Աստղաբանութիւն համառօտ
Publisher (standardized): տպ. Տետեյան եղբ.
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Եղբարց Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1858
Notes: Հասարակաց թանգարան, հտ. Ժ: Հեղինակի անունը նշված է տիտղոսաթերթից հետո:
Տպակից է` Գանկաբանութիւն համառօտ (1858); Երկրաբանութիւն համառօտ (1858); Կենդանաբանութիւն համառօտ (1858); Ձգողաբանութիւն համառօտ (1858); Քիմիաբանութիւն համառօտ (1858);Ելեկտրաբանութիւն համառօտ (1858); Ջերմաբանութիւն համառօտ (1858);Առողջաբանութիւն համառօտ (1858); Բուսաբանութիւն համառօտ (1858); Լուսաբանութիւն համառօտ (1858);Մագնիսաբանութիւն համառօտ (1858);Կենդանի մագնիսաբանութիւն համառօտ (1858); Նմանաբուժութիւն համառօտ (1858); Մթնոլորտաբանութիւն համառօտ (1858); Ձայնաբանութիւն համառօտ (1858) գրքերին:
Շարվ. 11x7 սմ։
1 թ. նկ.23 էջ։
File size: 3,96 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լազ-305
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia