Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մէզպուրեան, Ներսէս
Title: Առաջնորդ հայ ընթերցանութեան կամ նոր քերական
Publisher (standardized): տպագր. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1864
Notes: Ի հայրապետութեան Տ.Տ. Մատթէոսի Սրբազնագոյն Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց եւ ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Պօղոսի Ամենապատիւ Սրբազան Արքեպիսկոպոս:
Տիտղթ. գծափակ:
Շարվ. 12x8 սմ։
32 գծափակ էջ։
File size: 24.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia