Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մ. Գ. Տ.
Title: Քանի մը խօսք այն Հաւաստիք միասնական հաւատոյ սկզբանց ըսուած գրուածքին վրայ
Publisher (standardized): տպ. Տետեյան եղբ.
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Եղբարց Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1859
Notes: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ
Շարվ. 15x9 սմ։
18 էջ։
File size: 4,34 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia