Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Պաշտպանութիւն Հայաստանեայց կաթուղիկէ եւ առաքելական ս. եկեղեցւոյ ի պատասխանի աթոռ ս. Պետրոսի Առաքելապետի անուանեալ գրոցն
Publisher (standardized): տպ. Արշալույս Արարատյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Արշալուսոյ Արարատեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1854
Notes: Յօրինեաց արժանապատիւ վարդապետ ոմն միաբան Ս. Էջմիածնի: Տիտղթ. վրա զարդանկար:
Շարվ. 16x9 սմ։
9, 92, 1 չհ. էջ։
File size: 20,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-1659
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia