Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պատկանեան, Գաբրիել
Title: Անուշավան
Publisher (standardized): տպագր. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1875
Notes: Գրեաց Ծերունին Գաբրիէլ Պատկանեան: Տէր եւ հրատարակիչ Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան:
Տպակից է՝ Մահ Պարէտի (1875); Պարոյր կամ առումն Նինուէի ի ցնծութիւն վերադարձի մեծ եղբարց Աբդուլլահեանց ի ծոց ծնողի իւրեանց Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1876); Շաւարշ Երկրորդ կամ նորոգեալ Հայասատան (1864) գրքերին:
Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ: Շապիկին՝ Վարդան Մամիկոնյանի նկարը, տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1876:
Շարվ. 15,5x10 սմ։
ԺԵ, 1 չհ., 119, 1 չհ. զարդափակ էջ:
File size: 47,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia