Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հիւկօ, Վիքթօր
Title: Անճէլօ
Publisher (standardized): տպ. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմիւռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1863
Notes: Թատրերգութիւն Վիգթօր Հիւկօի: Թարգմանեաց**: Գ. Զարբհանալյանը (էջ 36) թարգմանիչ նշել է Հակոբ Տետեյան: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 18x13 սմ։
55 էջ։
File size: 19,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia