Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Վէրն Ժիւլ
Title: Աշխարհի շրջանն ութսուն օրուան մէջ
Publisher (standardized): տպ. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1875
Notes: Թարգմանեց Մ. Մամուրեան: Տէր եւ հրատարակիչ Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1876:
Տպակից է՝ Յերկրէ ի լուսին ուղեւորութիւն 97 ժամու մէջ (1883) գրքին:
Շարվ.՝ 15x9,5 սմ։
2 չհ., 246, 2 չհ. էջ։
File size: 44,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia