Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք ի պէտս փոխասաց մանկանց
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ամենափրկիչ վանքի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ամենափրկչեան Ս. Վանաց
Place (standardized): Նոր-Ջուղա
Place (as it is on book): Ի Նոր-Ջուղա
Year of Publication: 1898
Notes: Յորում պարունակին փոխք, քարոզք և ամենապիտանի երգք Շարականաց. քաղեալք իժամագրոց վասն դիւրութեան նորավարժ մանկանց Եկեղեցւոյ: Առաջադրութեամբ առաջնորդական խորհրդարանի թեմիս արժանապատիւ անդամոց քահանայից: Երկրորդ տիպ:
Գրքում բացակա են էջ՝ 114, 115, 170, 171, 174, 175:
221 էջ։
File size: 49,3 MB
Holdings: Isfahan, New Julfa All Saviour's Cathedral Library
Year and Place of Digitization: 2016, New Julfa All Saviour's Cathedral Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the New Julfa All Saviour's Cathedral Library