Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Զօհրապեան, Մովսէս
Title: Պարապոյ ժամք
Publisher (standardized): տպ. Աթա Գրիգորյանցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Աթայի Գրիգորեանց
Place (standardized): Շամախի
Place (as it is on book): Ի Շամախի
Year of Publication: 1856
Notes: Մովսիսի Զօհրապեանց Արցախեցւոյ: Բաժանեալ յերկուս մասունս: Մասն առաջին: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 15x10 սմ։
153, 3 չհ. էջ։
File size: 20,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia