փակիր գրադարանի այս բաժինը Վաղարշապատ
Դիտել փաստաթուղթը Ազգաբանութիւն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Աթոռ Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Աղանդաւորք եւ մոլորութիւնք նոցա ի վարդապետութիւնս հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Աղբիւր բացեալ
Դիտել փաստաթուղթը Այրիվանք կամ Գեղարդայ վանք
Դիտել փաստաթուղթը Անանիա Շիրակացի
Դիտել փաստաթուղթը Առակք Քռիլովի
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին կանոն սաղմոսի (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ լուսաշաւիղ ճանապարհին յաւիտենական կենաց
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանական գիտութիւնները
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածապաշտութիւն Հայաստանեայց ուղղափառ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1890)
Դիտել փաստաթուղթը Բագրեւանդ ջրաբաշխ գաւառ
Դիտել փաստաթուղթը Բաղդատութիւն տպագիր Սոկրատի եւ Երուսաղէմի ձեռագրի (1897)
Դիտել փաստաթուղթը Բենիամին Ֆրանկլինի կեանքը
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն Ս. Աւետարանի
Դիտել փաստաթուղթը Գէորգ Դ. մեծագործ կաթողիկոս ամենայն հայոց:Համառօտ կենսագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գիր խոստովանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հանդիսադրութեանց տօնից կայսերականաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հերձուածոց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1871, Վաղարշապատ)
Դիտել փաստաթուղթը Դաշնագիր աւետարանական սիրոյ եւ միաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք բաղդատական աշխարհագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք եկեղեցական ձայնագրութեան Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան: Հտ. 1 (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան: Հտ. 2 (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք հայկական ձայնագրութեան: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քրիստոնէական հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քրիստոնէական վարդապետութեան ըստ ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր կրօնի
Դիտել փաստաթուղթը Դատաստանագիրք հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Դաւիթ Բէգ
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն աստուածային պէս պէս շնորհաց բարեաց եւ փառաց
Դիտել փաստաթուղթը Երգ ձայնագրեալք ի ժամագրոց Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Երգք հոգեւորք համահաւաքեալք յեկեղեցական գրոց Հայաստանեայցս սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Երկու խնձորածախ տղայոց պատմութիւնը կամ մեծ պապի թուաբանութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Երուսաղեմի Յովհաննէս եպիսկոպոսի թուղթը առ Աբաս Աղուանից կաթուղիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք ատենի արարեալ սուրբ եւ աստուածաշնորհ թարգմանչացն Սահակայ եւ Մեսրովբայ եւ երանելի հայրապետացն մերոց Գիւտոյ եւ Յովհաննու Մանդակունւոյ եւ սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Խաղաղութիւն մտաց
Դիտել փաստաթուղթը Խոստովանութիւն անշարժ յուսոյ մարմնանալոյ բանին Քրիստոսի եւ ընդդէմ դաւանողաց զմի Քրիստոս յերկուս բնուիթւնս
Դիտել փաստաթուղթը Խոսրովիկ թարգմանիչ
Դիտել փաստաթուղթը Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ վարուց սրբոց եւ տօնակատարութիւնք Հայաստանեայց Սրբոյ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ծանօթութիւն ի վերայ մասանց սրբոց
Դիտել փաստաթուղթը Կաթուղիկէ Մայր եկեղեցի Վաղարշապատայ ընդ չորից վանօրէից նորին
Դիտել փաստաթուղթը Կանոն ձեռնադրութեան եւ օծման կաթուղիկոսի եւ հայրապետի Ամենայն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք աշակերտաց ճեմարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք եկեղեցական-ծխական ուսումնարանաց հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք ծխական դպրոցաց (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր քահանայից
Դիտել փաստաթուղթը Կոնդակ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ եկեղեցական պատմութիւն նոր ուխտի
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ձեռնարկ գծագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Հանդէս տօնախմբութեան անուան վեհափառ հայրապետի ամենայն հայոց Տ. Տ. Գէորգայ Դ. եւ երկրորդ տարեդարձի բացման ճեմարանի Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատապատում կամ մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ ի Մսերայ Վարժապետէ Գրիգորեան Զմիւռնացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հնութիւնք հայրենեաց ի գաւառին Երնջակու
Դիտել փաստաթուղթը Ձայն բազմաց
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրեալ Տաղարան ի պէտս սպասաւորաց Հայաստանեայց սրբոյ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրեալ ազգային երգարան հայ դպրոցների համար
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրեալ երգեցողութիւնք Սրբոյ պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրեալ երգեցողութիւնք սրբոյ պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրեալ մանկական երգարան
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրեալ շարական հոգեւոր երգոց Սուրբ եւ ուղղափառ առաքելական եկեղեցւոյս Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրեալ քաղուածք օրհնութեանց, հետեւակք օրհնութեանց տէրունական տօնից, այլ եւ կարգ հանգստեան եւ անդաստանի շարականաց ի լրումն ձայնքաղի
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց գիրք Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մանկավարժ վերծանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց ձեռնադրութեան կղերիկոսաց, սարկաւագաց եւ քահանայից եւ օրհնութեան աբեղայից, եւ տալոյ զգաւազան մասնաւոր եւ ծայրագոյն իշխանութեան վարդապետաց
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց յորում աւանդին սրբազան արարողութիւնք ազգիս ըստ սահմանադրութեան Սուրբ եկեղեցւոյս հայոց (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն ահաւոր խորհրդոյ սրբոյ պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Մկրտիչ Նաղաշ եւ իւր տաղերը
Դիտել փաստաթուղթը Յաճախապատում ճառք լուսաւորք (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Յանոսի յաղագս պապին եւ ժողովոյ նորա
Դիտել փաստաթուղթը Յաւելուած
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն լեզուի: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն լեզուի: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն լեզուի: Մասն Գ
Դիտել փաստաթուղթը Նիկոլ Եպիսկոպոս եւ Պատմութիւն դարձին հայկազանց Լեհաստանի ի կաթոլիկութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Շար Ակնայ ժողովրդական երգերի
Դիտել փաստաթուղթը Շարական հոգեւոր երգոց սուրբ եւ ուղղափառ եկեղեցւոյս Հայաստանեայց (1861)
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւններ հայկական բարբառախօսութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագրութիւն անցիցն իւրոց եւ Նատր-Շահին պարսից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմագրութիւն: Հտ. 1-3
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Առաքել Վարդապետի Դավրիժեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հոռոմոսին Վանաց ի Շիրակ եւ վանօրէից ոմանց ի նմին տեղագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սասանեան տէրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն անցից անցելոց Սէվանայ վանուց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ: Հանդերձ կանոնագրութեամբք ի պէտս ժառանգաւորաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն խաչակրութեան եւ թագաւորութեան Երուսաղէմայ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1871, Վաղարշապատ)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վարուց սրբոյն Սիղբեստրոսի եպիսկոպոսին Հռովմայ
Դիտել փաստաթուղթը Պարզ քարոզներ
Դիտել փաստաթուղթը Ջամբռ
Դիտել փաստաթուղթը Սխալմունք դասատետրին մեկնութեան խորհրդոյ եւ արարողութեանց սրբոյ պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնական բացատրութիւն բնութեան երեւոյթների
Դիտել փաստաթուղթը Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի եկեղեցական պատմութիւն: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի եկեղեցական պատմութիւն: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն հռչակաւոր մեծի ուխտին Այրի վանաց Սրբոյն
Դիտել փաստաթուղթը Սրբագրութիւն սխալմանց տետրակացն լսարանի
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Հին եւ Նոր ուխտի եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն Հին եւ Նոր ուխտի եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Վաղարշապատ. քաղաքամայր Հայաստանի Այրարատեան նահանգի
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն սակս Պահլաւունեանցն զարմի եւ Մամիկոնեանցն սեռի
Դիտել փաստաթուղթը Տառապեալների ծառայ Ռօխը եւ նորա շունը
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագիր Գեղարքունի Ծովազարդ գաւառի որ այժմ Նոր-Բայազիտ գաւառ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղագրութիւն Մարմաշինոյ Վանացն ի Շիրակ
Դիտել փաստաթուղթը Տէր Պետրոս Ա. Գետադարձ
Դիտել փաստաթուղթը Տօմարական համառօտ գիտելիք
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ ժողովածուաց Դադեան Խաչիկ վարդապետի
Դիտել փաստաթուղթը Փոքր Մաշտոց ի պէտս քահանայից
Դիտել փաստաթուղթը Քնար մշեցւոց եւ վանեցւոց
Դիտել փաստաթուղթը Օնանականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ-1322
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԳ=1323 (Վաղարշապատ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԵ=1325 (Վաղարշապատ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԼԴ-1334
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1888 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց 3995-3996 եւ տօմ. թուականին ՌՅԼԷ-1337
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ