Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Վիճակախաղ զբօսանաց
Publisher (standardized): տպ. Ռաֆայել Պատկանյանի
Publisher (as it is on book): Ռափայէլ Պատկանեանի տպարանումը
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Սանկտպետերբուրգ
Year of Publication: 1865
Notes: Հին ձեռագրէ անյայտ հեղինակի: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի, նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանկար:
Շարվ. 14x7 սմ։
Դ, 6 չհ., 50, 1 չհ. էջ, նկ., աղյս.։
File size: 11,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia