Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Альбомъ армянскаго литературно-художественнаго обозренiя "Араксъ"
Publisher (standardized): Паровая скоропечатня Я. И. Либермана
Publisher (as it is on book): Паровая скоропечатня Я. И. Либермана
Place (standardized): Санкт-Петербург
Place (as it is on book): С.-Петербургъ
Year of Publication: 1895
Notes: Альбомъ армянскаго литературно-художественнаго обозренiя "Араксъ", издаваемаго въ С.-Петербурге С. С. Гуламирянцемъ. Շապիկը զարդափակ, վրան՝ զարանկար: Բնագիրը՝ հայերեն և ռուսերեն, տիտղոսաթերթը՝ ռուսերեն:

74 թերթ նկար։
File size: 40,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia