Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Collection d'historiens Arméniens. T. 2
Publisher (standardized): տպ. Կայսերական գիտութիւնների ակադեմիայի
Publisher (as it is on book): impr. de l’Académie Impériale des Sciences
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): S.-Pétersbourg
Year of Publication: 1876
Notes: Traduites par M. Brosset. T. II.
[Ժողովածու հայ պատմիչների: Թարգմ.` Բրոսսե: Հատոր երկրորդ]:
Բնագիրը՝ ֆրանս., կան հայերեն եւ հայատառ թուրքերեն բառեր:
Շարվ. 19x12 սմ։
IV, 696 էջ։
File size: 145 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
The United Kingdom, Oxford, Bodleian Libraries University of Oxford
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks