Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Լաբուլէ, Էդուարդ
Title: Ազգային կրթութիւն
Publisher (standardized): տպագր. Միքայել Միանսարյանցի (типогр. А. Траншель)
Publisher (as it is on book): Вь Типографiи А. Траншеля
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս. Պետերբուրգ
Year of Publication: 1867
Notes: Հրապարակական ընթերցանութիւնք Էդուարդ Լաբուլէի: Թարգմանութիւն՝ Մ. Տէր-Գրիգորեանց: Տպագրութիւն Միքայէլի Միանսարեանց:
Գրքին կից կա «Յաւելուած»՝ առանձին էջակալությամբ: Տիտղոսաթերթի դարձերեսին՝ «Նորին Վեհափառութեան Տեառն Տեառն Գէորգայ Ծայրագոյն պատրիարգին Մայր Աթոռ Սրբոյ Էջմիածնի եւ Կաթուղիկոսին Ամենայն Հայոց նուէր»:
Բնագիրը հայերեն և ռուսերեն:
Շարվ. 15,5x10 սմ։
59, 39 էջ:
File size: 12,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-754
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia