Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Աղիւսակ հասարակ տոկոսի
Publisher (standardized): տպագր. Բակստի
Publisher (as it is on book): Въ типографiи О. И. Бакста
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.-Պետերբուրգ
Year of Publication: 1868
Notes: Տպագրութիւն Մ. Մ. Միանսարեանց: Таблицы простыхъ процентовъ. Изданiи М. М. Мiансарова. Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Շապիկը՝ զարդափակ:
Շարվ.` 17x10 սմ։
VI, 28, 2 չհ. էջ։
File size: 15,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-121
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia