Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Միանսարեանց Միքայէլ
Title: Կանոնաւոր եւ վայելուչ գրութեան պատմութիւնը ու տեսութիւնը
Publisher (standardized): տպ. Գոլովինի
Publisher (as it is on book): Գօլօվինի տպարան
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս. Պետերբուրգ
Year of Publication: 1872
Notes: Ծրագրական փորձառութիւն, հանդերձ զանազան ծանօթութիւններով, յաւելուածներով և գրասեղանների ու անատոմիական ստուերագրերով, Մ. Մ. Միանսարեանց: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Տպակից է՝ Հաստատութիւն ստուգութեան Դաշանց թղթոյն (1861); Աթոռ Հայաստանեայց (1886); Յաջորդութիւն պատրիարքացն Երուսաղեմի ի Յակովբայ առաքելոյ Տեառնեղբօրէ մինչեւ ցմերս ժամանակ (1872); Ս. Էջմիածնի Մայր Աթոռի եւ ռուսաց կառավարութեան յարաբերութիւնների ծագումը (1909); Հայոց եկեղեցու վարչութիւնը եւ ծուխը` ըստ ռուս պետ. օրէնքի XI հատ. I մասի (1909) գրքերին:
Շարվ. 15x9,5 սմ։
259 էջ, նկ.։
File size: 54,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia