Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Դասագիրք համաշխարհական պատմութեան
Publisher (standardized): տպ. Ռաֆայել Պատկանյանի
Publisher (as it is on book): տպ. Ռ. Պատկանեանի
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս. Պետերբուրգ
Year of Publication: 1864
Notes: Նախնի դար: Թարգմանութիան գերմանականէն՝ Օ. Պ.: Թարգմանչի տվյալը վերցված է շապիկից:
Շապիկը՝ զարդափակ: Տպարանի տվյալը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից:
Շարվ. 11,5x7 սմ։
4 թ. աղյուսակ, 221, 11 չհ. էջ:
File size: 21,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia