Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ընծայ կաղանդի օրվայ կամ նոր տարւոյ
Publisher (standardized): տպ. Կայսերական գիտությունների ակադեմիայի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Կայսերական Ճեմարանի Գիտութեանց
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս.Պ.բուրգ
Year of Publication: 1858
Notes: Վասն ուսումնասէր տղայոց: Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շապիկը զարդափակ:
Շարվ. 11x7,5 սմ։
32 էջ։
File size: 7,07 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Սերեբ-591
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia