Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Հայրենեաց երգեր
Publisher (standardized): տպ. Արծիվ Վասպուրականի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Վասպուրական Արծուոյն
Place (standardized): Վարագ
Place (as it is on book): Ի Վարագ
Year of Publication: 1865
Notes: Աշխատասիրութիւն նախնի երգչաց: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը էջերի քանակը նշել է հարցականով:
Շարվ. 15,5x7 սմ։
32 էջ:
File size: 4,94 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia