Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տօնացոյց ՌՊՀԱ ամին գիր տարւոյ Է
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Առանց տպագրության վայրի
Year of Publication: 1871
Notes: Տօնացոյց … նահանջ ամին.: Տօնացոյց … ամին Քրիստոսի:
Շարվ. 16x10 սմ։
32 էջ։
File size: 15.4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia