Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Քրիստոնէական համառօտ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Առանց տպագրության վայրի
Year of Publication: 1865
Notes: Տիտղոսաթերթ չկա:
Գրքի տարեթվի տվյալները լրացվել է վերջին էջից՝ Վաւերացեալ Յազգային կրօնական ժողովոյ 1865:
66 էջ, նկ.։
File size: 9,87 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 8674-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia