Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Վոսփորի անգղները
Publisher (standardized): տպ. Չարխափան Ս. Աստվածածնի վանքի
Publisher (as it is on book): Ի վանս Չարխափան Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Արմաշ
Place (as it is on book): Յարմաշ
Year of Publication: 1877
Notes: Թարգմանեաց ի գաղ. լեզուէ Առաքել Ա. Շարապխանեան յաշակերտաց Ս. Ղեւոնդեանց գիշ. վարժարանիս: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 16x9 սմ։
131, 1 չհ. էջ։
File size: 31,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia