Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կեթէ Վլադիմիր
Title: Վարդապետարան ընդհանրական ուղղափառ եկեղեցւոյ հանդերձ տարբերութեամբ որ ընդ այլ եկեղեցիս քրիստոնէից
Publisher (standardized): տպ. Չարխափան Ս. Աստվածածնի վանքի
Publisher (as it is on book): Ի վանս Չարխափան Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Արմաշ
Place (as it is on book): Յարմաշ
Year of Publication: 1871
Notes: Թարգ. ի գաղղ. լեզուէ Խորէն Վ. Աշըգեանց: Հրամանաւ Տ. Գէորգայ սրբազան արքեպիսկոպոսի վանահօր սրբոյ ուխտիս: Հեղինակի տվյալը վերցվել է Գ էջից, իսկ թարգմանչի տվյալը՝ Զ էջից:
Շարվ.` 12x6 սմ։
Զ, 343 էջ։
File size: 60,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia