փակիր գրադարանի այս բաժինը 1860
Դիտել փաստաթուղթը Retrato de León V, Rey de Armenia
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային սահմանադրութիւն Հայոց (1860, Տպագրութիւն Յ. Միւհենտիսեան)
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային սահմանադրութիւն Հայոց (1860, Յազգային Տպարանի Սուրբ Փրկչի, Յեէտիգուլէ)
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային սահմանադրութիւն Հայոց (1860, Տպագրութիւն Ռ. Յ. Քիւրքճեան)
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան քիւրտերէն եւ հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Անձնաքննութիւն կամ քննէ ինքզինքդ թէ արդեօք քրիստոնեայ ես (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Անուշաւան ի գերեվարս
Դիտել փաստաթուղթը Անտառաց մատուռը
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ապաշխարութիւն բացատրուած տղայոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Առակք Եզովբոսի
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ ֆռանսերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ երեխէքանց
Դիտել փաստաթուղթը Ատլաս կամ աշխարհացոյց տախտակք (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Բանադատ
Դիտել փաստաթուղթը Բարի մարդ եւ բարի քրիստոնեայ (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Բարի մարդէն չար մարդոյն
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական պատմութիւնք երեխայից համար: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյականք Պլուտարքեայ
Դիտել փաստաթուղթը Գազամիա 1860
Դիտել փաստաթուղթը Գաղթականութիւն ի Վասպուրականէ Սենեքէրիմայ արքային Արծրունւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Աստուածաշունչք Հին եւ Նոր կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Դասարան Հայկազն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Դպրոց բարուց
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ աղանդոց
Դիտել փաստաթուղթը Ընծայ խելօք եւ ուսումնասէր երեխայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ընկերութիւն հայկազնեան դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Թէպաիտ եախօտ պիրպիրինէ ատու գարնտաշլար
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Թուաբանութիւն (1860, 2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Թուրֆանտա տիկին եւ իւր գաղափարը ամերիկացի երիցական քարոզչաց վրայօք
Դիտել փաստաթուղթը Ժողով Ազգային կրթութեան (1860, 38 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Իտալիա
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդական բերդը
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք վասն ընդունելոյ ձրիավարժ որդեգիրք ի Լազարեան ճեմարանը արեւելեան լեզուաց
Դիտել փաստաթուղթը Կարեւոր խորհրդածութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Կրթութիւն թուաբանական
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառգրքուկ հայերէն-տաճկերէն-ֆռանսերէն (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ վիճակագրութիւն Ամերիկայ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտագոյն բառարան արդեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն քերականութիւն նորավարժ ուսանողաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց եկեղեցին եւ ամերիկացի քարոզիչք
Դիտել փաստաթուղթը Հանդիսարան ուղղափառութեան հայոց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն վկայութեանց Սուրբ Գրոց քարոզիչներու եւ դասատուներու եւ առհասարակ բոլոր քրիստոնէից գործածութեանը համար (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Հովիւ հոգեւոր Տէր Միքայէլ Փիանոյ ժողովրդապետին յորդորակները: Հտ. Ե
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ վասն ընտրութեան ազգային երեսփոխանաց
Դիտել փաստաթուղթը Ձկնորսին հիւղը: Որդեկոտոր մայր մը: Մանրավաճառին աղջիկը: Ալպեանց խրճիթը
Դիտել փաստաթուղթը Մագդաղինէ
Դիտել փաստաթուղթը Մատթէոս ինճիլինին թէֆսիրի (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն ահաւոր խորհրդոյ սրբոյ պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Մօր մը քաշած վշտերը
Դիտել փաստաթուղթը Նախագիտելիք մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն լեզուի: Մասն Ա (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր աղետից Երուսաղէմի կամ ուրուագիծ ոգւոյ եւ ընթացից կառավարութեան Յօհաննէս պատրիարքին Երուսաղէմի Զմյուռնացւոյ ընդ նմին քանի մի խօսք ի վերայ վարչութեան ազգայնոցս Կոստանդնուպօլսոյ եւ համառօտ դիտողութիւնք ի վերայ բարեկարգութեան միաբանից Սրբոյ Աթոռոյն Երուսաղէմի եւ այլ Աթոռոց եւ վանօրէից ազգիս
Դիտել փաստաթուղթը Նոր աշխարհին առաքեալները
Դիտել փաստաթուղթը Շուշանիկ դուստր մեծին Վարդանայ հայոց սպարապետի
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն (1860, 424 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն (1860, 573 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանի կարեւոր հարցմանն նորին բրիտանական վեհափառութեան վսեմափայլ դեսպանին թէ «Լուսաւորչական հայերը` Բողոքականներն իրենց հետ Քրիստոնեայ կը համարի՞ն
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք Մխիթարայ քահանայի Սկեւռացւոյ յաղագս համապատուութեան երկոտասան առաքելոց (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք Յակոբայ Կարինեանց գրուածքի դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Պատկերազարդ այբբենարան վասն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղվանից: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աղվանից: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց: Դաս 2
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Լազարեան ճեմարանի (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Լանկ-Թամուրայ և յաջորդաց իւրոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր կտակարանաց ստորին դասու համար
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սուրբ գրոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն նախնեաց վաճառականութեան եւ ճանապարհ հարստութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն քաղաքականութեան Եւրոպական տէրութեանց ընդհանրապէս: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Պղատոն ի Վոսբոր: Տետրակ 1
Դիտել փաստաթուղթը Պղատոն ի Վոսբոր: Տետրակ 2
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ գիրքէն քաղուած աստուածաբանական քրիստոնէական
Դիտել փաստաթուղթը Սօս եւ Վարդիթեր
Դիտել փաստաթուղթը Վէպք ի Պօղ եւ ի Վիրգինիա (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հայերէն քերականութեան դպրատանց տղոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Տեառն Յովհաննու Մանդակունւոյ Հայոց Հայրապետի ճառք
Դիտել փաստաթուղթը Տելեմաք (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն ճառօրէն փրկական խորհրդոյ սրբազան պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց ի վերայ համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղեաց որք են յաստուածահրաշ քաղաքն Սուրբ Երուսաղէմ (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Տոմար կամ օրացոյց ընտանեկան 1860 նահանջ տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տքնութիւնք եւ սփոփանք հայրենասիրի
Դիտել փաստաթուղթը Քաթօլիքլէր վե բրօթէսթանդլար
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1861 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺ-1310
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1861 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺ-1310: ՃԵ տարի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի Տեառն 1861 եւ Հայոց 3968 եւ տօմարին մերոյ-ՌՅԺ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1861 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺ=1310
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1861 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅժ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ի թուին Քրիստոսի 1861 եւ Հայոց ՌՅԺ-1310