փակիր գրադարանի այս բաժինը 1862
Դիտել փաստաթուղթը Beiträge zur Lautlehre der armenischen Sprache
Դիտել փաստաթուղթը Preces Sancti Nersetis Clajensis Armeniorum Patriarchae (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային առաջարկութիւն մը
Դիտել փաստաթուղթը Ազիզ քիթապ շէրհլէր րիսալէսի
Դիտել փաստաթուղթը Ալաֆրանկա
Դիտել փաստաթուղթը Ալզիր կամ ամերիկացիք
Դիտել փաստաթուղթը Ալլահըն ազիզ գուլու Քէօմիւրճեանց Տէր Կոմիտաս քահանայնըն վարքը վէ նահատակութիւնու եազըլտը Աֆքէրեանց գերապայծառ Ստեփաննոս վարդապետտէն
Դիտել փաստաթուղթը Անգեղա Քաճիոլի կամ նախախնամութեան գաղտնիքը
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ դաստիարակութեան առանձինն ծնողաց համար
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանութիւն տեսական: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանութիւն տեսական: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչին կանոնական գիրքերը որոշելու վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Բանտք իմ (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Բարի իրիկուն պրն. Բանթալօն
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն ի վերայ Ս. Հաղորդութեան եւ Պատարագի
Դիտել փաստաթուղթը Գանձարան հաւատոյ մարմնառիկ տնօրէնութեանցն Քրիստոսի եւ պատուիրանաց նորա
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք Յոբայ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Գուլիէլմոս Թէլ կամ ազատումն Զուիցերիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դաշանց թղթոյ քննութիւնն ու հերքումը
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ազգային պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր մեկնութեան խորհրդոյ եւ արարողութեանց սրբոյ պատարագին
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութիւն կամ նոր քերականութիւն հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Երգք Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Երկրագործութիւնը որպէս ուղիղ ճանապարհ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր կանոնք Ս. Մեսրովպեան վարժարանիս Զմիւռնիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան լեզուին ռուսաց ի պէտս ժողովրդական դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Թէրէքէ նիզամնամէսի
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ շրջաբերական առ ամենայն պատրիարքս, արքեպիսկոպոսունս եւ եպիսկոպոսունս եկեղեցեաց արեւելեան ծիսի որք ի շնորհս եւ ի հաղորդութեան առաքելական աթոռոյ իցեն
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ շրջաբերական սրբազան տեառն մերոյ Պիոսի իններորդի նախախնամութեամբ աստուծոյ քահանայապետի
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Ժամակարգութիւն եկեղեցւոյ Հայաստանեայց ըստ կարգաւորութեան սրբոց թարգմանչաց եւ այլոց սրբոց հարց մերոց ի շաբաթէ Ղազարու յարութեան մինչեւ ի շաբաթ զկնի սրբոյ զատկին
Դիտել փաստաթուղթը Լուքրեցիա Պօրճիա
Դիտել փաստաթուղթը Խոճկորակք
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք վասն հայրենասիրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կ. Պօլիս Հայոց Դուռ կորստեան եւ Դուռ կենաց բացեալ
Դիտել փաստաթուղթը Կենսագրութիւն Պօղոս աղայի Օտեան
Դիտել փաստաթուղթը Կիւլզարի թէվարիխ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Անգղիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի աստուածային շնորհաց
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց ազգի քաղաքական վիճակը
Դիտել փաստաթուղթը Հասարակաց բժշկականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատապատում այն է մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ ի պէտս հայկազնեայ մանկանց (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյ հայկական ասացուածոց ի պէտս նորավարժ ուսանողաց
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքումն պատմութեան Վարդանայ վարդապետի
Դիտել փաստաթուղթը Հրապարակական պատասխանի ընդդէմ զրպարտութեանց Դաբաղ Ղաղօյի
Դիտել փաստաթուղթը Մայրախրատ պատմութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Մայրախրատ պատմութիւնք: Տետրակ Ա
Դիտել փաստաթուղթը Մայրախրատ պատմութիւնք: Տետրակ Բ
Դիտել փաստաթուղթը Մեկնութիւն Թղթոցն Պաւղոսի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Մեղուաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Մենաստանին աղօրին կամ տարաբաղդ Վարդուհի
Դիտել փաստաթուղթը Միլլէթինի սէվ
Դիտել փաստաթուղթը Յանգարան կամ բառգիրք յանգաց հայկազեան լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Նախագիտելիք մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Նախաշաւիղ կրթութեան ի պէտս նորավարժից: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Նախնական դասագիրք թուագիտութեան (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագիր վարուց սրբոյն Յովհաննու Մկրտչին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն Մեծին Վարդանայ եւ Տրդատայ
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն ազգային դաստիարակութեան որ է ազգային տղոց միտքը կամքն ու սիրտը կրթելու գիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Չորս օրիորդ կամ ուսումնասէրք եւ ուսումնատեացք
Դիտել փաստաթուղթը Պաշտօն փառաբանութեան Սուրբ Աստուածածնին
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխան ի դիմադրական յայտարարութեանց պարոն Յարութիւնի Թ. Յովհանեանց միջոցաւ թուոց 681 և 682 Արշալուսոյ օրագրի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ագաթանգեղայ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ Սուրբ Գրոց Հին Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եկեղեցւոյն ուղղահաւատ հայոց, յաղիւսակս համառօտեալ ի Միքայելէ արքեպիսկոպոսէ Սալլանթեանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատուհանէն նետուող կին մը
Դիտել փաստաթուղթը Պարգեւ մանկանց (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Պոլսոյ Մեղուին 160 թուոյն մէկ հատուածին պատասխան
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Սէվիյլի սափրիչը
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք դաստիարակութեան: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան պատմութիւն հայ տղայոց եւ աղջկանց համար
Դիտել փաստաթուղթը Վէճ դատաստանական բողոք Ց. Ձ. եւ Ծ. տառից ընդդէմ Ս. տառին
Դիտել փաստաթուղթը Տաճար մուսայից: Ն. 1
Դիտել փաստաթուղթը Տաճար մուսայից: Ն. 2
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց ի վերայ Համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղեաց որք են յաստուածահրաշ քաղաքն սուրբ Յերուսաղէմ (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Քաթէրին Հօուարտ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն հայկազնեան լեզուի (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Քերթուած ի մահն Աբէլի
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը Շէրիֆ եանի Ահտ ըլ Աթիգ վէ Ահտ ըլ ճէտիտ (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը շէրիֆին գանօնիք քիթապլարը պէյանը իւզէրինէ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԲ -1312 (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԲ -1312 (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԲ = 1312 (Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի Տեառն 1863 եւ Հայոց 3970
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակ օդոց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԲ-1312
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԲ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԲ (1862, տպ. Ռուբեն Քյուրքճյան)