փակիր գրադարանի այս բաժինը 1865
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային հանգանակութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ազիզ Տէր Կոմիտաս քահանայնըն միւճիւզէլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք հաղորդասէր հոգւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ամերիկացի Պարլէյի զրոյցները
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան նոր եւ դիւրիմաց ոճով
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին կանոն սաղմոսի (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառարան հայկազնեան լեզուի (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանութիւն բարոյական: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաբանութիւն բարոյական: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան օրացոյց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան օրացոյց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ (1865, 2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Արձանական ի բարեյիշատակ արհիապատիւ եւ գերապայծառ Տէր Միքայէլ վարդապետ Աղէքսանդրեան արքեպիսկոպոս Երուսաղէմի եւ կաթուղիկոսական խորհրդական, վախճանեալ ի հասակի 45 ամաց ի Գաղկեդոն ի 28 յուլիսի 1865
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական դաստիարակութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Բիչչիոլա
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1865, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1865, Վիեննա)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք քերականութեան հայերէն լեզուի (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Դուռն աստուածային պէս պէս շնորհաց բարեաց եւ փառաց
Դիտել փաստաթուղթը Դպրութիւն կամ նոր քերականութիւն հայերէն (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Եղբայր Թոմի տնակը
Դիտել փաստաթուղթը Երազահան եւ երազացոյց յորում գտանին եւ բանք խրատու եւ խաղք ինչ մանկտւոյ ի խրատ եւ ի զուարճութիւն հայ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Երկու խօսք առ ազգակից եղբարս
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ ընդհանրական
Դիտել փաստաթուղթը Ժամագիրք Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Ժէնըվիէվ (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Լեւոն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Լեւոնի վիշտը
Դիտել փաստաթուղթը Լիթանեա Մէճմուասը
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր կաթողիկոսութեան ամենայն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Ս. Երուսաղէմայ վանից
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Մարդասիրական ընկերութեան յանուն Ս. Գրիգորի Լուսավորչին Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Կանօնադրութիւն շինական հասարակութիւններու, նրանց հասարակական կառավարութէնի եւ թագաւորական եւ հասարակական հարկատուութէնի համար Թիֆլիզի նահանգի (Գուբերնիի մէջ)
Դիտել փաստաթուղթը Կոչումն ապաշխարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն քաղաքական
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ժամանագրական պատմութիւն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն ի սրբոյն Գրիգորէ ցաւուրս իւր լուսաբանեալ
Դիտել փաստաթուղթը Հայկազեան օրացոյց եւ լուսնացոյց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԴ-1314
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց ազգի ուսումնատուութիւնը ուսումնարանները եւ ուսուցիչները
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց պատմութիւն (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Հայրենեաց երգեր
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատապատում կամ մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ ի Մսերայ Վարժապետէ Գրիգորեան Զմիւռնացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հիւանդութեանց առջեւը առնելու կերպ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երկնից կամ պատկերազարդ քրիստոնէական (1865, տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյան)
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երկնից կամ պատկերազարդ քրիստոնէական (1865, տպ. Հովհաննես Տերոյենց)
Դիտել փաստաթուղթը Մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ եւ սրբազան պատմութեան Աւետարանի
Դիտել փաստաթուղթը Մատենագրութիւնք (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Նամականի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Ողջոյնք շնորհաւորութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանի ընդդէմ տետրակի Հ. Ռէմիճիօ Պուզէլլիին
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանիք Մխիթարայ քահանայի Սկեւռացւոյ յաղագս համապատուութեան երկոտասան առաքելոց
Դիտել փաստաթուղթը Պատժական օրինագիրք Օսմանեան տէրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Նոր կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Խրիմու: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Խրիմու: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայերէն դպրութեանց: Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց գրականութեան: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Սաղմոս երջանիկ Մարգարէին Դաւթի
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնական դասագիրք աշխարհագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Սուտ ազգասէր
Դիտել փաստաթուղթը Սրբագրութիւն սխալմանց տետրակացն լսարանի
Դիտել փաստաթուղթը Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Վէքֆիլդի երէց
Դիտել փաստաթուղթը Վիճակախաղ զբօսանաց
Դիտել փաստաթուղթը Վրուրի Որմզդանայ առակացն
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք բնագիտութեան ի պէտս դպրոցաց
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Ազգային ուսումնական խորհրդոյ առ քաղաքական ժողով կեդրոնական վարչութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Քաղաքական ժողովոյ կեդրոնական վարչութեան առ Ազգային ընդհանուր ժողով
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր ամենայն հայոց Կաթուղիկոսութեան այժմեան վիճակին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր համարատուութեան Ազգային հիւանդանոցի հոգաբարձութեան առ քաղաքական ժողով
Դիտել փաստաթուղթը Տնտեսութիւն մարդկային կենաց
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊԿԵ ամին գիր տարւոյն է Պ
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի Մխիթարեան միաբանութենէ (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ քառասնորդք
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն դիւր ուսանելւոյ ի պէտս վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Քնար Յովսեփայ Գեղեցկի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստիանոսին ու Քրիստինէին ճամբորդութիւնը աս աշխարհէս հանդերձեալը (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոս պատարագեալ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսապատում կամ մանր ուսմունք սրբազան պատմութեան Աւետարանի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԵ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ (Դ տարի)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ=1315
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ=1315 (8-րդ տարի)
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրանսերէն այբբենարան եւ սկզբնական ընթերցանութեան գիրք, այլ եւ այլ գործնական կրթութիւններով (1865)