Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Մյուհենտիսյան
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Յօհաննու Միւհէնտիսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1865
Notes: Ի հայրապետութեան Տ. Մատթէոսի աստուածընտիր կաթուղիկոսի: Հրամանաւ Տ. Պօղոսի Արք Եպիսկոպոսի եւ արժանաժառանգ Պատրիարքի Կ. Պօլսոյ: Յօրինեալ ի Տ. Երեմիա քահանայէ Խասգիւղի Ս. Ստեփաննոս եկեղեցւոյ: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ: Տիտղոսաթերթը՝ գծափակ:
Շարվ.` 9x5 սմ։
79 չհ. գծափակ էջ, 1 թ. նկ.։
File size: 6,21 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia