Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Շահազիզեան, Սմբատ
Title: Լեւոնի վիշտը
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Типогр. Лазаревскаго института вост. языковъ (А. Мамонтовъ)
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկուա
Year of Publication: 1865
Notes: Ժամանակակից վէպք չորս գլուխ բաժանուած եւ զանազան բանաստեղծութիւններ: Տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ:
Շարվ. 13x7,5 սմ։
253, 1 չհ. գծափակ էջ:
File size: 18,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լազ-398
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia