փակիր գրադարանի այս բաժինը 1867
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային կրթութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ նամակագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Առաքինութեան ճամբան կամ մենտոր մանկանց եւ երիտասարդաց (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բանաստեղծութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն դիցաբանութիւն կամ առասպելախառն վէպք զդից եւ զդիւցազանց (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան օրացոյց 1868 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԷ
Դիտել փաստաթուղթը Արութիւն եւ Մանուէլ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան ճաշու եւ տօնք իւրաքանչիւր աւուրց ի բոլոր տարւոջն, ըստ նորոյ տօնացուցին (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Բանտք իմ (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Գազամիա (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Գարեգին Սրուանձտեանց
Դիտել փաստաթուղթը Գեղեցկութիւնը պահելու եւ աւելցընելու արուեստ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք հասարակաց աղօթից եւ խորհուրդներու մատակարարութեան եւ եկեղեցւոյ ուրիշ արարողութիւններուն եւ ծէսերուն ըստ սովորութեան Անգղիոյ եւ Իրլանտւոյ միացեալ եկեղեցւոյն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1867, Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1867, Նյու-Յորք)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1867, Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Գործ ոսկեղինիկ Սամուէլ Ռաբբի հրէի
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական հրահանգք գաղղիերէն լեզուի (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական վաճառագիտութիւն ի պէտս վաճառականաց, արուեստաւորաց, դպրոցաց եւ տանուտեարց
Դիտել փաստաթուղթը Գործք քահանայապետական գաղտնի խորհրդոյ յ’ԺԲ. աւուր յուլիս ամսեան 1867 յորում ամենասուրբ Տէր մեր Պիոս քահանայապետ Թ. հաստատեաց զընտրութիւն հայոց պատրիարքի Կիլիկեայ Անտոնի Պետրոսի Հասունեան որ էր առաջակայ ի պալատան և շնորհաց նմա զՍուրբ պալիունն
Դիտել փաստաթուղթը Դալալ Ղաղօ
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընդհանուր պատմութեան: Հտ. 1 (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք միջին դարերի պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Զատիկ կամ նախասահմանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Զէյթունցիք եւ լուսաւորչական հայք
Դիտել փաստաթուղթը Ընթացք աշխարհիս
Դիտել փաստաթուղթը Թանգարան Կիլիկիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրեայ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրեայ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Թափառական հրեայ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ հուվուական Տեառն Անտոնի Պետրոսի Թ. Պատրիարքի Կիլիկիոյ Կաթողիկոսի Հայոց ՈՒղղափառաց առ աստուածարեալ արքեպիսկոպոսունս և եպիսկոպոսունս և առ ամենայն դասս Յ. Վարդապետաց, երիցանց և վանականաց և համօրէն հաւատացելոց կաթողիկոսական վիճակին
Դիտել փաստաթուղթը Ժիլ Պլաս
Դիտել փաստաթուղթը Ժլատ (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Իշ պու 1867 սէնէսի Յուլիս այընտա վագը օլան քահանայապետական
Դիտել փաստաթուղթը Իրլանտայի տնակը: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Իրլանտայի տնակը: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ծեր Պիւգմանը: Զատկական հաւկիթներ
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1867, Մասն 4)
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1867, Մասն 5)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Երուսաղէմի եւ ստորագրութիւն սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր քաղուածք Աւետարաններէն, Գործոց, Եսթերայ, Տովբիթայ, Յուդթայ, Երեք Մակաբայեցւոց եւ Իմաստութեան գրքերէն (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք ընթերցեալ յաւուր տօնի սրբոց Վարդանանց ի հանդիսի պարգեւաբաշխութեան յուսումնարանի Սրբոց Յակովբեանց, 1867 փետրուար 23
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն առ համօրէն լրութիւն ազգիս հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Նամակ Տ. Սարգիս արքեպիսկոպոսի Ջալալեանց
Դիտել փաստաթուղթը Նեռն կամ կատարած աշխարհի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1867, Նյու-Յորք)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր երգարան կամ Քնար Հայաստանի: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նոր երգարան կամ Քնար Հայաստանի: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1867, Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Նորահիւս Էփիմերտէ
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Գ (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Յովհաննու կաթողիկոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Յուլիոսի Կեսարու
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Սուրբ գրոց Հին եւ Նոր կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ժամանակագրական
Դիտել փաստաթուղթը Պէշ տէհր ֆէրգի (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Ռամկական երգք Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչին էվվէլինտէն ախըրընատէք օլան թարիխի վէ էրմէնի միլլէթինին տինի Իսավիյէ իլէ Շաֆքլանմասը պէյանընտէ
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն ի Յովսէփ Գեղեցիկ (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Վուգուաթը միւսթաքպէլ եանի Գազամիա 1868
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց ի վերայ համօրէն տնօրինական սուրբ ուխտատեղեաց, որք են յաստուածահրաշ քաղաքն սուրբ Երուսաղէմ
Դիտել փաստաթուղթը Տղայոց իրենց ծնողաց եւ իրենց մեծերուն ունեցած պարտաւորութիւնները (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊԿԷ ամին գիր տարւոյն է Պ
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Քնարն յաւերակս հայրենեաց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1868 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԺԷ – 1317
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1868 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԺԷ=1317 (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1868 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԺԷ (Զ տարի)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1868 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԷ=1317
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1868 նահանջ թուին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԺԷ