փակիր գրադարանի այս բաժինը 1873
Դիտել փաստաթուղթը A grammar Armenian and English (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային լսարան Յօրթաքէօյ
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային լսարան յՕրթաքէօյ: Ատենախօսութիւն Գ. 21 փետրուար 1873
Դիտել փաստաթուղթը Աղքատ երիտասարդի մը վէպը
Դիտել փաստաթուղթը Ամէն մարդու բարեկամը
Դիտել փաստաթուղթը Անբաղդ Սանդուխտ Աղուանցի
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհագրութիւն քաղաքական
Դիտել փաստաթուղթը Աշնան տերեւներ կամ հետեւանք գիճութեան եւ դարմանք նոցին
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսունըեօթերրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսունըհինգերրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսունըութերրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւն Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսունըվեցերրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսուներեքերրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսուներկուերորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային երեսփոխանական ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսունըչորսերրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ յիսուն եւ եօթներրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ յիսունեւութ եւ իններրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ յիսունըհինգերրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ յիսունըվեցերրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսուներրորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ընդհանուր ժողովոյ: Նիստ վաթսունեւմէկերորդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Արեւելեայց առ արեւմտեանս վերջնական պատասխանին պատասխան
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան ատենի ըստ իւրաքանչիւր աւուրց յինանց. ընդ որս եւ ցուցակ մի յամենայն աւուր ի ժամ Սուրբ Պատարագին ընթերցեալ Աւետարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Աքսորականացն ի Սիպերիա
Դիտել փաստաթուղթը Բարեկամ մանկանց կամ մանր ուսմունք բնագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն հրաժարագրի Ազգային քաղաքական ժողովոյ Կեդրոնական վարչութեան առ Ազգային ընդհանուր ժողովն
Դիտել փաստաթուղթը Բնական պատմութիւն առն եւ կնոջ
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք երջանկութեան կամ լուսատու երիտասարդաց եւ ընտանեաց
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք հաւատաքննութեան (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Գասպարեան աղքատանոց վասն հայազգի տնանկաց ՛ի Մոսկուա
Դիտել փաստաթուղթը Գեր. Գազանճեանին հանած տետրակին վրայ ակնարկութիւն մը
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք խօսակցութեան ի տաճկերէնէ ի հայ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1873, Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1873, Լոնդոն)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն ֆրանսերէն լեզուի Անի ոճով
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք բաղդատական աշխարհագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք թուաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դարուս մէկ զաւակին խոստովանանքը: Հտ. 2 (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան թատերական, ազգային եւ սիրահարական կամ Քնար հայկական (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան որ կը պարունակէ սաղմոսներ եւ հոգեւոր երգեր (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Զէնիաթ-Ղէնիաթ
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան հայ երեխաների համար (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Ընտիր խորհրդածութիւնք երեւելի հեղինակաց
Դիտել փաստաթուղթը Ընտիր հայազունք
Դիտել փաստաթուղթը Թէյսիյրի իմլա վէ թէսհիյլի տիյքթէ
Դիտել փաստաթուղթը Ժլատ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ժօզէֆ Պալսամօ. Բժշկի մը յիշատակները: Հտ. 5
Դիտել փաստաթուղթը Ի՞նչ է Կաթողիկէ եկեղեցի
Դիտել փաստաթուղթը Իվանօէ: Հտ Ա. 2-րդ տիպ
Դիտել փաստաթուղթը Իվանօէ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Իվանօէ: Հտ. Գ
Դիտել փաստաթուղթը Իրաւախոհի կեղծիք եւ իրաց ճշմարտութիւնք ի բանի վարդապետութեան եւ պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Լճակիս ձկնորսը
Դիտել փաստաթուղթը Խասգիւղի քնաշրջիկը կամ սիրոյ զոհը
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր սրբազան պատարագի (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Խրատք առ որդին իւր
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք հրաժարման Խրիմեան Ս. պատրիարքի հայոց յատենի երեսփոխանական ժողովոյ ի ԿԴ երորդ նստի յ’3 օգոստոս, 1873
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ հատուածք յօտարազգի մատենագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր կտակաց
Դիտել փաստաթուղթը Կիլիկիա պատրիարքը վէ էրմէնի գաթօլիքլէր կաթողիկոսու սէմահէթլիւ Անտոն Պետրոս Տօգուզունճու հազրէթլէրինին նամէի ուսումիսի
Դիտել փաստաթուղթը Կոմս Մօնթէ-Քրիսթոյ (1873, Մասն 2)
Դիտել փաստաթուղթը Կրացիէլլա (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն ուսումնական, բնական, քաղաքական (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ դասագիրք աշխարհագրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ նոր քերականութիւն (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Ս. Գրոց (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն քրիստոնէական ուսման Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական կանոնաւոր և վայելուչ գրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ կամ համառօտ նկատողութիւն Մարդասիրական ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հեգարան հայ լեզուի (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Հենրիկոս եւ անոր բարեկամները կամ երկնից ճամբան
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ բարեկարգութեան ազգային վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ յարաբերութեան առաջնորդաց եւ գաւառական վարչութեանց ընդ տեղական կառավարութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց գիրք Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Ճաշոց գիրք Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ յաղագս բնիկ եւ համարիւն գործակալութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մանկավարժական նամակներ
Դիտել փաստաթուղթը Մեծ մարդերի պատմութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Մէտտահ քիթապը
Դիտել փաստաթուղթը Միֆթահ իւլ-իւլում (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Մուզայք Հայաստանի: Նոր երգարան (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Մրմունջք
Դիտել փաստաթուղթը ՅԱրիստոդեմ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթարան ֆրանսերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Նկատողական ուսում
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր աշխարհագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նոր վիճակահան եւ երազահան ըստ բնութեան: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերական որ է այբբենարան եւ ընթերցարան տղայոց
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերականութիւն գաղղիարէն ըստ Բօատվէնի տեսական եւ գործնական, որոյ մէջ կը պարունակի գաղղիարէն լեզուոյ ամենահարկաւոր կանոններն հանդերձ իրենց հրահանգներով
Դիտել փաստաթուղթը Շնորհալի եւ պարագայ իւր
Դիտել փաստաթուղթը Շրջաբերական թուղթ ամենապատիւ գերերջանիկ հոգեւոր տեառն Անտոնի Պետրոսի Թ պատրիարքի Կիլիկիոյ եւ կաթուղիկոսի հայոց ուղղափառաց
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն Վ. Ալփիերեայ ի Մերոպէ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղացոյց սխալացուցի 1873 ամին
Դիտել փաստաթուղթը Ուսեալ պանդուխտ
Դիտել փաստաթուղթը Պազէն մարաջախտին դատաստանը: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատասխանի թղթոյն
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին եւ Նոր Կտակարանաց (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Լենկ Թիմուրայ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն խաչակրութեան եւ թագաւորութեան Երուսաղէմայ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց եւ թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Պարտք տղայոց կամ տղայոց իրենց ծնողաց ունեցած պարտաւորութիւնները (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Պոլիկտոս ( 1873)
Դիտել փաստաթուղթը Պրաժլօն Դերկոմս: Հտ. 5
Դիտել փաստաթուղթը Ջամբռ
Դիտել փաստաթուղթը Ռւյ Պլաս
Դիտել փաստաթուղթը Սէնին իչիւն պիր խէլասքեար
Դիտել փաստաթուղթը Սիրիր թշնամիներիդ (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնական բացատրութիւն բնութեան երեւոյթների
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք քաղաքական տնտեսութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն հռչակաւոր մեծի ուխտին Այրի վանաց Սրբոյն
Դիտել փաստաթուղթը Սրբազան տեառն մերոյ Պիոսի աստուածային նախախնամութեամբ քահանայապետի Թ. Թուղթ շրջաբերական առ պատրիարքն, արքեպիսկոպոսունս, եպիսկոպոսունս առ կղերն ու ժողովուրդն հայածէս որ ի շնորհս և ի հաղորդութեան առաքելական աթոռոյն են
Դիտել փաստաթուղթը Վահան հաւատոյ ուղղափառութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Վարդենին կամ յիշատակ երախտագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն մանկանց(1873)
Դիտել փաստաթուղթը Վարք սրբոց (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Վիլհէլմ Տէլլ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Ազգային կեդրոնական պարտուց բարձման համար Բ.
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր աղէտալի անցից եւ անկարգութեանց տանն Աղթամարայ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր խառն յանձնաժողովոյ Աղթամարայ աթոռոյ կաթուղիկոսական խնդրոյն
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագրութիւն ընդհանուր վիճակին Գաղատիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տեօրք Աւետարանլարըն մութապըգէրի մուճիպինճէ էֆէնտիմիզ Յիսուս Քրիստոսուն էօմրիւ վէ վարդապետութիւնու
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերական տարեցոյց վասն 1873 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԳ
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊՀԳ ամին գիր տարւոյ Շ
Դիտել փաստաթուղթը Ցնորք եւ երեւակայութիւնք Տօքթէօր Շիշմանեանի յԱզգային լսարանի
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ հայերէն գրոց որք վաճառին ի գրասենեկի Յովհաննու Տէր-Աբրահամեան որ ի Ռոստով (առ Դօն գետով)
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ քարտուղար կամ կանոնք նամակագրութեան եւ այլ եւ այլ նիւթոց վրայ նամակի օրինակներ
Դիտել փաստաթուղթը Քանի մը խօսք Ակնարկութեան տետրակին անանուն հեղինակին դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ-1322 (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 եւ հայոց ՌՅԻԳ-1323
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԳ-1323
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԲ-ՌՅԻԳ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4366
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԳ=1323 (Վաղարշապատ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1874 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԳ-1323
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1873 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԲ-1322
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1874 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԳ-1323