Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Խրիմեան Հայրիկ
Title: Խօսք հրաժարման Խրիմեան Ս. պատրիարքի հայոց յատենի երեսփոխանական ժողովոյ ի ԿԴ երորդ նստի յ’3 օգոստոս, 1873
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար: Ա. Ղազիկյանը նշել է առանց տպագրության թվականի, տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ.` 17,5x12 սմ։
22 էջ։
File size: 6,96 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia