Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1874 թուականին Քրիստոսի
Publisher (standardized): Գևորգ Զարդարյանի
Publisher (as it is on book): Գործարան Զարդարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Եւ ըստ բուն թուականին հայոց 4566 եւ տօմարական թուականին ազգիս ՌՅԻԳ-1323: Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Գէորգայ Գ. վեհափառ կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց, ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Մկրտչի Խրիմեան սրբազան արքեպիսկոպոսի: Յօրինեալ Յերեմիայ քահանայէ Խաս-գիւղի:
Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ գծափակ, վրան զարդանախշ:
Շարվ.` 9,5x5 սմ։
97 չհ., գծափակ էջ, նկ.։
File size: 6,51 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia