Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գեղամեան, Յովակիմ
Title: Զէնիաթ-Ղէնիաթ
Publisher (standardized): տպ. Դպրանոցի վիճակիս Նախիջևանի և Բեսարաբիայի
Publisher (as it is on book): Ի Տպար. Դպրանոցի Վիճ. Նախիջեւանի եւ Պեսարապիոյ
Place (standardized): Թեոդոսիա
Place (as it is on book): Ի Թէոդոսիա
Year of Publication: 1873
Notes: Թատերախաղ չորս արարուածով:
Տիտղոսաթերթին` զարդանկար: Էջ 67-78-ում, առանց տիտղոսաթերթի` «Մեռնիմ իրեն խօստցեր եմ»: Վօտվիլ մէկ արարուածով: Նուէր Ախալցխայի օրիորդներին:
Շարվ. 16x9,5 սմ։
78 էջ։
File size: 18.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia