Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գործք առաքելոց
Publisher (standardized): տպ. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յովսեփայ Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Թուղթք Պօղոսի Առաքելոյ: Թուղթք Կաթուղիկեայց: Յայտնութիւն Յովհաննու Առաքելոյ: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Շարվ. 14,5x8սմ։
459 էջ։
File size: 65.2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library