Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կառնիէ, Ժօզէֆ
Title: Սկզբունք քաղաքական տնտեսութեան
Publisher (standardized): տպ. Մասիս լրագրի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Մասիս լրագրոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Թարգմանեաց ի գաղղիականէ Կ. Ս. Իւթիւնճեան: Ի պէտս ազգային վարժարանաց: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 12x7 սմ։
3 չհ., 284 էջ։
File size: 53,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 17942-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia