Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր Գրիգոր Ղ.
Title: Գիրք խօսակցութեան ի տաճկերէնէ ի հայ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1873
Notes: Արդէամբք եւ ծախիւք ազգասէր Յակոբ էֆէնտիի Աշըգեան ի Թալաս գեղջէ Կեսարիոյ: Երկրորդ տիպ: Հրամանաւ պատրիարքի Սրբոյ Երուսաղէմի Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի: Հեղինակի տվյալը վերցված է առաջաբանի վերջից:
Տեքստը՝ հայատառ թուրքերեն և հայերեն: Շապիկը գծափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 12x7 սմ։
80 երկսյուն էջ։
File size: 8,80 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia