Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պոզաճեան, Տիգրան
Title: Դասագիրք թուաբանութեան
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ռ. Յ. Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Աշխատասիրեաց Տիգրան Յ. Պօզաճեան: Գ. տպագրութիւն: Յաւելեալ եւ սրբագրեալ: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ.` 13x8 սմ։
Բ, 308 էջ։
File size: 63,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia