Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ցնորք եւ երեւակայութիւնք Տօքթէօր Շիշմանեանի յԱզգային լսարանի
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Գրքում տպարանը նշված չէ, այն վերցված է Գ. Զարբհանալյանից:
Տիտղոսաթերթին վերնագիրը՝ Ձնորք...: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 14,5x9 սմ։
23 էջ։
File size: 33,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia