Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Սէնին իչիւն պիր խէլասքեար
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Արամեան թապխանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլտա
Year of Publication: 1873
Notes: Քեզ համար մի փրկիչ: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն:
Շարվ.` 13,5x8 սմ։
47 էջ։
File size: 10,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 513-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia