Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տէր-Մելքիսեդեկյան, Գրիգոր
Title: Մեծ մարդերի պատմութիւններ
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Համբարձում Էնֆիաճեանցի եւ ընկ. տպարանում
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Միջին եւ նոր դարերում: Փոխադրեց Գ. Տ. Մ.:
Շարվ.` 14x8 սմ։
V, 258, 3 չհ. էջ։
File size: 64,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Սերեբ-892
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia