Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիրք սաղմոսաց Դաւթի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Տպագրեալ ի վանս Սրբոց Յակովբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1873
Notes: Ի հայրապետութեան Ս. Էջմիածնի Տ. Տ. Գէորգայ վեհափառ կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց, Հրամանաւ պատրիարքի Ս. Երուսաղէմայ Տ. Եսայեայ սրբազան արքեպիսկոպոսի եւ ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Մկրտչի սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Շարվ.` 12x6 սմ։
364 էջ, 1 թ. նկ.։
File size: 50,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia